Անձն ազատվում է բոլոր դրամական պարտավորությունների կատարումից, բացառությամբ`

  • ալիմենտների վճարումից.
  • կյանքի և առողջությանը պատճառված վնասներից առաջացող պարտավորություններից.
  • հանցագործությամբ պատճառված վնասի հատուցման պարտավորություններից.
  • սնանկության դիմում ներկայացնելուն նախորդած 90 օրվա ընթացքում ստանձնած և 100.000 դրամը գերազանցող պարտավորությունների.
  • ուսման վարկավորման գումարը վերադարձնելու պարտավորության.