• Սնանկ ճանաչվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում
  • Սնանկության դիմումի ներկայացում դատարան
  • Սնանկության կառավարչի նշանակում և վերջինիս կողմից գործի վարում
  • Դատարանի կողմից սնանկության ավարտի վերաբերյալ վճռի կայացում։